موجود و مدخل

معماری و شهر جنبه‌های گوناگونی دارد. هر امر یا موجود عینی یا ذهنی که خود اثر معماری یا شهر باشد؛ یا پدیدآورنده‌ی اثر معماری یا شهر باشد؛ یا بر تصور و خیال و داوری انسان‌ها درباره‌ی معماری و شهر دلالت کند؛ یا واژه‌ای باشد که به نحوی بر یکی از موجودات عینی یا ذهنی معماری دلالت کند؛ یا منبعی، امروزی یا کهن، حاوی چیزی دالّ بر معماری باشد؛ یا بر چیزی دلالت کند که در معماری و اثر معماری و شهر تحقق و جریان می‌یابد. به همه‌ی اینها «موجود» معماری می‌گوییم. ما پیشاپیش برخی از موجودهای پربسامد را شناسایی کرده‌ایم؛ و آنها را به تبع دانشنامه‌های متعارف، «مدخل» خوانده‌ایم؛ و اطلاعات و مدارک مربوط به آنها را حول آنها گرد آورده‌ایم.

با استفاده از «صافی»‌های بالا شما می‌توانید فهرست مدخل‌هایی که در نظر دارید، به اعتبار عنوان و موضوع، ببینید.

ساختار اطلاعات هر مدخل:

 

[عنوان مدخل]

۱. یادداشت‌‌های مرتبط
[منبع یادداشت تحقیق] + [متن یادداشت تحقیق]

۲. مدرک‌های مرتبط
[نوع مدرک به اعتبار صورت آن] + [تعداد مدرک]

مثال:

 

گوهرشاد، مسجد (مشهد)

دایرةالمعارف فارسی، «مسجد گوهرشاد»: مسجدی از قرن ۹ق در شهر مشهد، استان نهم. مسجد به سبک چهارایوانی ساخته شده است و در طرفین ایوان اصلی آن دو منارۀ کاشی‌کاری قرار دارد. ...
فرهنگ فارسی، «مسجد گوهرشاد»: این مسجد در شهر مشهد در جنوب ساختمان‌های آستان قدس رضوی و وصل به آنهاست. بانی این مسجد گوهرشادآغا زن میرزا شاهرخ امیر تیمور گورکانی است. ...
لغت‌نامه، «جامع مشهد»: مسجد گوهرشاد که صحن جنوبی مرقد مطهر حضرت رضوی (ع) محسوب می‌شود. بانی آن گوهرشادآغا، زن شاهرخ پسر امیر تیمور است. ...
مدرک نوشتاری (۲) | عکس (۱۲) | طرح (۴)
بازگشت نوع
پدیدآور
ناشر