حامیان و همکاران

این طرح از حمایت و همکاری این دستگاه‌ها برخوردار است:

- وزارت راه و شهرسازی
- دانشگاه شهید بهشتی
- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
- فرهنگستان هنر